Digital and artistic tools to combat social exclusion: presentation of results of the SO-CLOSE and TRACTION co-creation projects

The research and innovation projects SO-CLOSE (coordinated by the Autonomous University of Barcelona -UAB) and TRACTION (led by the Catalan company Vicomtech and with the participation of the UAB) will present their main results on Wednesday 30 November at 10:00 am at the headquarters of the European Commission in Barcelona

Over the last three years, the research teams of the European projects SO-CLOSE and TRACTION have been working on the creation of tools to help consolidate museums and cultural institutions as inclusive spaces for digital cultural co-creation with the involvement of society.

The teams of both projects will present the developed tools on Wednesday 30 November at 10 a.m. at the European Commission headquarters in Barcelona (Paseo de Gracia, 90. Barcelona). The presentation will be given by Javier Rodrigo, lecturer in the Department of Modern and Contemporary History at the UAB and coordinator of the SO-CLOSE project, and Mikel Zorrilla, director of the company Vicomtech, coordinator of the TRACTION project.

SO-CLOSE, focused on the experience of refugees, has developed open-access digital cultural tools that can be used for educational or documentation purposes. The tools allow the creation of exhibition spaces, documentary websites and story maps. They have been made with genuine migration information and experiences and have been co-created by academic and digital professionals and refugees and migrants who identified their own needs, expectations and possibilities.

TRACTION has explored the use of technology as a critical element in the co-creation of operas between professionals and diverse communities, developing two technological tools to encourage participation, interaction and discussion during the process of creating the work and to enable delocalised performances of opera in real time.

The duration of the presentation will be approximately 30 minutes. The media will also be able to attend the subsequent colloquium, in which, in addition to the coordinators of both projects, Ana Pérez-Muelas, historian of the Museo Memorial del Exilio – MUME (member institution of SO-CLOSE) and Irene Calvís, head of the social project of the Gran Teatro del Liceo (participating institution in TRACTION) will participate.

The SO-CLOSE and TRACTION projects have been funded by the Horizon 2020 programme of the European Union.

Eines digitals i artístiques per combatre l’exclusió social: presentació dels resultats dels projectes de cocreació SO-CLOSE i TRACTION

Ambdues iniciatives compten, respectivament, amb la coordinació i la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona

Durant els últims tres anys, els equips de recerca dels projectes europeus SO-CLOSE i TRACTION han treballat en la creació d’eines per contribuir a consolidar els museus i les institucions culturals com a espais inclusius de cocreació cultural digital amb la implicació de la societat.

Els equips d’ambdós projectes presentaran les eines desenvolupades el proper dimecres 30 de novembre, a les 10 h, a la seu de la Comissió Europea a Barcelona (Passeig de Gràcia, 90. Barcelona). La presentació anirà a càrrec de Javier Rodrigo, professor del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la UAB i coordinador del projecte SO-CLOSE, i de Mikel Zorrilla, director de l’empresa Vicomtech, coordinador del projecte TRACTION.

SO-CLOSE, centrat en l’experiència de les persones refugiades, ha desenvolupat eines digitals culturals d’accés obert que es poden fer servir amb finalitats educatives o de documentació. Les eines permeten idear espais expositius, webs documentals i story maps. S’han realitzat amb informació i experiències migratòries genuïnes i han estat cocreades per professionals del món acadèmic i digital i persones refugiades i migrades que van determinar les seves pròpies necessitats, expectatives i possibilitats.

TRACTION ha explorat l’ús de la tecnologia com a element crític en la cocreació d’òperes entre professionals i comunitats diverses, desenvolupant dues eines tecnològiques per fomentar la participació, interacció i discussió durant el procés de creació de l’obra i per permetre representacions deslocalitzades d’òpera en temps real.

La durada de la presentació serà aproximadament de 30 minuts.  Els mitjans que ho desitgin podran assistir també al col·loqui posterior, en què participaran, a més dels coordinadors d’ambdós projectes, Ana Pérez-Muelas, historiadora del Museu Memorial de l’Exili – MUME (institució membre de SO-CLOSE)  i Irene Calvís, responsable del projecte social del Gran Teatre del Liceu (institució participant a TRACTION).