Co-creating Opera

22 February 2023

Next Monday, 27 February at 15:00 (CET), the presentation of  ‘Co-creating Opera: presenting the learning of the Traction project’, will take place at the Gran Teatre del Liceu. Attendees will be able to connect to this event online to follow the presentation.

The book and accompanying website (www.co-art.eu), which have just been published mark the end of the Traction project, and aim to share learnings from three exploratory operas co-created with communities in Barcelona, Portugal, and Ireland.

This guide is not intended to be a dogma of what to do, but to suggest, propose, or make known, based on our experience, what we consider important when starting a project with a community spirit.

The session will last one hour and will consists of the following:

 • Introduction by Valentí Oviedo, General Director of the Gran Teatre del Liceu
 • Intervention by Mikel Zorrilla, Traction Project Leader and representative of the technological partner Vicomtech.
 • Online intervention by François Matarasso, world expert in community artistic processes and Social and Artistic Coordinator of the Traction project.
 • Intervention by Irene Calvís, representative of the Liceu within the Traction project and Head of the LiceuApropa social programme.
 • Intervention of Quimsaina Powers-Fernández, singer from the La gata perduda
 • Question and answer session with the connected attendees.
 • Performance by 6 members of the La gata perduda

The Traction project focused on how opera can become more socially inclusive and connected to diverse communities. Co-creation­—which we define as the result of professional and non-professional artists working together on an equal basis—was at the heart of the project. Innovative digital technology was also used both to support that process and in the performances.

The results—completely new operas staged in Barcelona, Leiria and Lisbon, as well as the world’s first VR community opera in Ireland—have exceeded our expectations, socially and artistically. The book and website offer pathways for others to explore, not only in opera but across the performing arts and more widely. Opera is an extraordinary art that has thrived through constant renewal. We see co-creation as another step in that process.

Connect to the live event

Co-creació d’òpera

22 de Febrer, 2023

El proper dilluns 27 de febrer a les 15:00h tindrà lloc al Gran Teatre del Liceu la presentació de ‘ Co-creació d’òpera: presentació de l’aprenentatge del projecte Traction’. Els assistents es podran connectar a aquest esdeveniment en línia per seguir la presentació.

El llibre i el lloc web que l’acompanya (www.co-art.eu), que s’acaben de publicar, marquen el final del projecte Traction i pretenen compartir els aprenentatges de tres òperes exploratòries creades conjuntament amb comunitats de Barcelona, Portugal i Irlanda.

Aquesta guia no pretén ser un dogma del què cal fer, sinó suggerir, proposar o donar a conèixer, a partir de la nostra experiència, allò que considerem important a l’hora d’iniciar un projecte amb esperit comunitari.

La sessió tindrà una durada d’una hora i tindrà aquesta estructura:

 • Introducció a càrrec de Valentí Oviedo, director general del Gran Teatre del Liceu
 • Intervenció de Mikel Zorrilla, Cap de Projecte Tracció i representant del soci tecnològic Vicomtech.
 • Intervenció en línia de François Matarasso, expert mundial en processos artístics comunitaris i Coordinador Social i Artístic del projecte Traction.
 • Intervenció d’Irene Calvís, representant del Liceu dins del projecte Traction i responsable del programa social LiceuApropa.
 • Intervenció de Quimsaina Powers-Fernández, cantant de la coral La gata perduda.
 • Sessió de preguntes i respostes amb els assistents connectats.
 • Actuació de 6 membres de la coral La gata perduda.

El projecte Traction es va centrar en com l’òpera pot arribar a ser més inclusiva socialment i connectada amb comunitats diverses. La cocreació -que definim com el resultat de la feina conjunta d’artistes professionals i no professionals en igualtat de condicions– va ser el centre del projecte. També es va utilitzar tecnologia digital innovadora tant per donar suport a aquest procés com en les actuacions.

Els resultats, òperes completament noves presentades a Barcelona, Leiria i Lisboa, així com la primera òpera comunitària de realitat virtual del món a Irlanda, han superat les nostres expectatives, tant socialment com artísticament. El llibre i el lloc web ofereixen camins perquè altres puguin explorar, no només a l’òpera, sinó a les arts escèniques i de manera més àmplia. L’òpera és un art extraordinari que ha prosperat gràcies a la renovació constant. Veiem la cocreació com un pas més en aquest procés.

Veure l’esdeveniment en directe